De Watercloud kan samenwerking van waterprofessionals versterken

Door gebruik te maken van elkaars data en modellen kunnen waterprofessionals in Nederland nog beter hun werk doen en de totstandkoming en uitvoering van waterbeleid versnellen. Dat is de conclusie van de zogenoemde Watercloudvisie, die is opgesteld door een consortium van partijen uit de watersector, onder leiding van Royal HaskoningDHV, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het consortium heeft onderzocht of toepassing van cloudtechnologie bij het delen van data en modellen zinvol en mogelijk is, om daarmee de samenwerking tussen waterprofessionals te versterken. Ook bedrijven uit de advies- en ICT-sector zijn hierbij geconsulteerd.

De watercloud

Unieke combinatie van expertisevelden
Het consortium kende een unieke combinatie van expertisevelden die nodig was om dit vraagstuk goed uit te werken: Royal HaskoningDHV’s kennis van de hydrologie en watermanagement, informatiemanagement en digitiale oplossingen, Technolution’s kennis van complexe applicaties, software-integraties en communicatiestandaarden, kennis over watermanagement en hydrologische modellering van Sweco en expertise van data-opslag, applicatie- en modelprogrammatuur van VORtech. Daarnaast was binnen het consortium ook alle kennis aanwezig van de benodigde cloud-technologie en de governance daarvan.

Hydrologen van waterschappen, Rijkswaterstaat en Deltares hebben deelgenomen aan de werksessies over de gebruikersfunctionaliteit van de Watercloud. Programmamanagers van bestaande samenwerkingen, onder andere STOWA en Het Waterschapshuis, zijn betrokken om na te denken over de inbedding en governance van de Watercloud in het grotere geheel van samenwerking in het Nederlandse watermanagement.

Kansrijk voor de hele watersector
Op basis van dit onderzoek hebben de deelnemende partijen geconcludeerd dat één online samenwerkingsplatform kansrijk is voor de hele watersector. De functionaliteiten die dit platform moet gaan bieden moeten zijn afgestemd op de uitdagingen die hydrologen en watermanagement-adviseurs in hun huidige werk ervaren, zoals het vinden van de juiste data en de beschikbaarheid van allerhande modellen en tools die nodig zijn bij de modellering.

In de volgende fase zal de verbinding met Digishape worden gelegd, waar partners in de gouden driehoek onder de vlag van de topsector Water & Maritiem een use case over multi-clouds willen opzetten. Daarnaast is het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) in beeld om de volgende stap mee te verkennen. De aansturing van het vervolg zal daarmee waarschijnlijk meer naar het Digishape consortium verschuiven waar Rijkswaterstaat natuurlijk aan deelneemt.

Modern samenwerkingsplatform
Rijkswaterstaat en de consortiumpartners zijn trots op de Watercloudvisie die is ontwikkeld. Een ontwikkelroadmap, inbedding van de Watercloud in relatie tot alle bestaande samenwerkingen in de Nederlandse watersector, governance en de business case: alles heeft in de visie een plek gekregen. De Watercloud-visie is opgezet met de nieuwste multi-cloud architectuur, tooling en standaarden in het achterhoofd, om zo een modern online samenwerkingsplatform te creëren voor de watersector.

Toegankelijkheid van betrouwbare data en modellen van groot belang
Volgens Rolf van den Hoek, opdrachtgever bij Rijkswaterstaat, zijn de toegankelijkheid, openheid en uniformiteit van watermodellen en betrouwbare data ontzettend belangrijk voor waterbeheerders, bestuurders en andere stakeholders. “Door gebruik te maken van nieuwe digitale mogelijkheden, is onze verwachting dat de Watercloud de veerkracht van het Nederlandse watersysteem als geheel zal verbeteren en de samenwerking zal stimuleren – we kijken ernaar uit om samen met onze stakeholders en partners de volgende stappen te verkennen nu het eerste onderzoek is afgerond.” De voorgestelde functionaliteit van Watercloud draagt bij aan de bestuurlijke en beleidsdoelen van het Bestuursakkoord Water en het Beheerplan Rijkswateren (BPRW) met betrekking tot het delen van data en de ontwikkeling van moderne en herbruikbare datagedreven oplossingen. Dit geeft een impuls aan de digitale transformatie van de Nederlandse Watersector.

Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV vult hem aan: “We verwachten dat het belang van de Watercloudvisie veel verder gaat dan het efficiënter maken van de hydrologische werkprocessen in het hier en nu. We denken dat in de komende jaren veel hogere eisen gesteld zullen gaan worden aan de wijze waarop met hydrologische modellering wordt omgegaan, vanwege de vergaande impact die klimaatverandering zal hebben op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In die context zou de Watercloudvisie wel eens een cruciaal hulpmiddel kunnen zijn.”

Wij nodigen u van harte uit om nader kennis te nemen van de Watercloudvisie. De bewuste rapportage vindt u hier.